Nasza oferta

Zakres oferowanych usług

• Prowadzenie na podstawie dostarczonych dowodów księgowych (faktury, rachunki, inne) podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany), księgi handlowej,
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• Naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• Obliczanie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu ryczałtu kilometrów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
• Weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
• Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego,
• Sporządzanie obowiązkowych rocznych deklaracji podatkowych PIT-36; PIT-36L; PIT-28; PIT-16A; CIT-8,
• Składanie do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną zeznań i deklaracji podatkowych,
• Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących, działalności gospodarczej PIT-37; PIT-38,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
• Reprezentowanie firm przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

tax, invoice, paid

Podatek dochodowy

• Prowadzenie na podstawie dostarczonych dowodów księgowych (faktury, rachunki, inne) podatkowej księgi przychodów i rozchodów, ewidencji przychodów (ryczałt ewidencjonowany), księgi handlowej,
• Prowadzenie ewidencji środków trwałych i wartości niematerialnych i prawnych,
• Naliczanie odpisów amortyzacyjnych,
• Obliczanie na podstawie ewidencji przebiegu pojazdu ryczałtu kilometrów zaliczanych do kosztów uzyskania przychodów,
• Weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
• Obliczanie należnej zaliczki na podatek dochodowy podlegający wpłacie do Urzędu Skarbowego,
• Sporządzanie obowiązkowych rocznych deklaracji podatkowych PIT-36; PIT-36L; PIT-28; PIT-16A; CIT-8,
• Składanie do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną zeznań i deklaracji podatkowych,
• Sporządzanie rocznych zeznań podatkowych dla osób fizycznych nieprowadzących, działalności gospodarczej PIT-37; PIT-38,
• Sporządzanie sprawozdań finansowych i przekazywanie ich do odpowiednich urzędów,
• Reprezentowanie firm przed Urzędami Skarbowymi i ZUS.

Podatek VAT

• Prowadzenie rejestru VAT sprzedaży oraz rejestru VAT zakupu na podstawie dostarczonych faktur,
• Prowadzenie rejestrów dla potrzeb Wewnątrzwspólnotowego nabycia Towarów,
• Sporządzanie deklaracji dla potrzeb rozliczenia podatku VAT:VAT-7; VAT-7K; VAT-UE,
• Obliczanie naliczonego podatku VAT oraz zobowiązania podlegającego wpłacie lub zwrotowi z Urzędu Skarbowego,
• Kontrola szczególnych obowiązków podatkowych (np. usługi budowlane, najem),
• Weryfikacja formalna i rachunkowa dowodów księgowych,
• Składanie do Urzędu Skarbowego drogą elektroniczną deklaracji podatkowych,
• Weryfikacja limitów dla podatników: zwolnienie podmiotowe, konieczność ewidencjonowania przy użyciu kasy fiskalnej,
• Sporządzanie deklaracji VZM zwrot podatku VAT na materiały budowlane.

vat, value added tax, document
woman, engineer, work

Obsługa kadr i płac

• Zgłaszanie i wyrejestrowywanie pracowników oraz zleceniobiorców do ZUS i Inspekcji Pracy,
• Zakładanie i prowadzenie akt osobowych pracownika, w tym gromadzenie i systematyzowanie dokumentów związanych z zatrudnieniem,
• Sporządzanie dokumentacji związanej z zawieraniem i rozwiązywaniem umów o pracę,
• Wystawianie zaświadczeń o okresie zatrudnienia i wysokości zarobków,
• Prowadzenie ewidencji pracowniczych w zakresie urlopów, czasu pracy, nieobecności, zwolnień lekarskich (na podstawie otrzymanych dokumentów).